MENU
Aula_close Layer 1

Klassedannelse

Princip for klassedannelse, herunder klassesammenlægning samt placering af nye elever i allerede etablerede klasser

Baggrund

Folkeskolelovens §17, stk. 1 bestemmer, at antallet af elever i en klasse ved skoleårets begyndelse ikke må overstige 28 elever. Folkeskolelovens § 25, stk. 1 bestemmer, at skolen deles i klasser efter antallet af elever.

For børnehaveklassen gælder, at den endelige klassedannelse, jf Folkeskolelovens § 25, stk. 2, skal finde sted senest ved udgangen af 0. klasse.

Formål

Deling eller sammenlægning af klasser samt indskrivning af nye elever i allerede etablerede klasser skal medvirke til at sikre

  • Fagligt samt socialt velfungerende klasser
  • Bedst mulig udnyttelse af skolens ressourcer

 

Nye klasser kan derfor dannes enten på baggrund af pædagogiske overvejelser eller som følge af ændringer i antallet af elever på en årgang. Ny klassedannelse kan ske undervejs i skoleforløbet, hvis skoleledelsen skønner, det vil tjene minimum et af formålene. Skolebestyrelsen vil blive medinddraget forud for en evt. beslutning om ny klassedannelse.

 Mål

Når klasserne dannes, er målet, at alle klasser har et så optimalt læringsmiljø, som muligt. Derudover skal der ved klassedannelsen tages hensyn til både den enkelte elev og helheden, således at alle børn sikres mulighed for fagligt såvel som socialt, personligt at indgå i udviklende fællesskaber.

 Derfor gælder flg.:

 

Generelt ved ny klassedannelse

  • Klassedannelsen sker ud fra en pædagogisk vurdering, hvor et optimalt læringsmiljø har første prioritet.
  • Det tilstræbes at sammensætte klasserne, så der er et samspil mellem sociale og faglige forskelligheder
  • Ved fordelingen af eleverne i flere klasser, tilstræbes det at klasserne bliver nogenlunde lige store samt med en ligelig fordeling af køn
  • Det er skoleledelsen, der i samråd med teamet på årgangen, beslutter den endelige fordeling af eleverne i klasserne

 

Særligt ved dannelse af mere end én børnehaveklasse

I starten af skoleåret organiseres undervisningen via holddannelse, så det bliver muligt at observere børnene i forskellige sammenhænge. De endelige klasser dannes senest d. 1. april.

Særligt ved indskrivning af ny elev i allerede etablerede klasser

Der tages hensyn til både ny elev samt allerede eksisterende klasser. Ved indskrivningen lytter skolen til evt. ønsker fra ny elev og dennes forældre. Klasserne som helheder medvurderes, inden skolens ledelse (i samråd med årgangstemaet) endeligt vurderer og beslutter, i hvilken klasse den enkelte elev optages i.

Drøftet på skolebestyrelsens møde d. 14. januar 2019

Princippet drøftes og vedtages d. 11. februar 2019