MENU
Aula_close Layer 1

Uv organisering

Princip for undervisningens organisering

Formål

Undervisningens organisering skal skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst mulig læring, dannelse og trivsel.

Holddannelse

 • Skolen tilstræber at bruge holddannelse på tværs af klasser og klassetrin, når det kan fremme undervisningsdifferentiering, elevernes motivation og fællesskabet på skolen.
 • Skolen tilstræber at bruge holddannelse til særlige talentforløb og særlige faglige udviklingsforløb for alle elever.
 • Skolen tilstræber, at elevernes synspunkter inddrages i holddannelsen, og at grundlaget for holdplaceringen er tydelig for den enkelte elev.
 • Skolen tilstræber at evaluere holddannelsen løbende.

Elevernes undervisningstimetal

 • Eleverne har som udgangspunkt i gennemsnit 30 ugentlige timer i indskolingen, i gennemsnit 33 ugentlige timer på mellemtrinnet samt 35 gennemsnitlige, ugentlige timer i overbygningen.
 • Udgangspunktet er, at et skoleår defineres som 40 skoleuger af 5 skoledage.
 • Skoledagens længde kan for nogle klasse afvige fra ovennævnte gældende timetal, hvis der er søgt om afkortet skoledag, [Folkeskoleloven, § 16b].

 

Skoledagens længde

Skolen tilrettelægger så vidt muligt elevernes skoledage, så undervisningen 

 • i indskolingen ligger i tidsrummet 07:50 – 13:50
 • på mellemtrinnet ligger i tidsrummet 07:50 – 14:50
 • i overbygningen ligger i tidsrummet 07:50 – 14:50.

Skemalægning

 • Skemalægningen har som mål at sikre eleverne en både sammenhængende og varieret skoledag.
 • Skoledagen planlægges under hensyntagen til elevernes behov for pauser og tid til at spise.
 • Skolen tilstræber, at skemaet og evt. skemaændringer er kendt af elever, forældre, skolens medarbejdere, ledelse og relevante samarbejdspartnere. 
 • Skolen tilstræber, at skoledagen planlægges, så der er mulighed for aktivitetsbaseret undervisning, ekskursioner og samarbejde med eksterne parter.

Undervisningsdifferentiering

 • Skolen tilstræber, at undervisningen tilrettelægges med hensyntagen til de enkelte elevers faglige og personlige forudsætninger.

 

 

Tema- og projektforløb

 • Skolen tilstræber, at tema- og projektforløb muliggør samarbejde på tværs af årgange og klassetrin.
 • Skolen tilstræber, at tema- og projektforløb fastlægges i skolens årsplan inden skoleårets begyndelse.
 • Skolen tilstræber at inddrage forældre og andre med særlig viden om emnet i både planlægning og gennemførelse af tema- og projektforløb.
 • Skolen tilstræber at informere hjemmene i god tid om tema- og projektforløbenes formål, indhold og organisering og om eventuelle ændringer i elevernes mødetid.
 • Skolen tilstræber, at der i organiseringen af tema- og projektforløb tages specielt hensyn til elever, der har det svært med opbruddet i skolens faste struktur.

Valgfag i overbygningen

 • Skolen tilstræber, at udbuddet af valgfag er alsidigt og tilgodeser, at eleverne udfordres både fagligt og kreativt.
 • Skolen tilstræber at samarbejde med fx foreningsliv, ungdomsskoler og øvrige folkeskoler om udbuddet af valgfag.
 • Skolen tilstræber at tage eleverne med på råd, når skolens udbud af valgfag bestemmes.

 

Supplerende undervisning og specialundervisning

 • Skolen tilstræber at samarbejde med forældrene og eleven om tilrettelæggelsen af den supplerende undervisning og specialundervisningen.
 • Skolen tilstræber at have den fornødne specialpædagogiske kompetence i personalegruppen til at specialundervisning kan gives på skolen til de elever, der fortsat er knyttet til en almindelig klasse.
 • Skolen tilstræber, at personalet, der varetager den supplerende undervisning, lever op til de samme kvalifikationskrav, som gælder for specialundervisningen. Skolen tilstræber, at den samlede undervisningstid for elever, der får supplerende undervisning eller specialundervisning, ikke overstiger det fastsatte loft for den højeste samlede undervisningstid.

Dansk som andetsprog

 • Skolen tilstræber at gøre forældre til to-sprogede elever opmærksomme på muligheden for undervisning af eleverne i dansk som andetsprog.
 • Organiseringen af undervisningen i dansk som andetsprog skal så vidt muligt tage hensyn til elevernes behov for at være en del af klassefællesskabet.
 • Skolen tilstræber, at den samlede undervisningstid for elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, ikke overstiger det fastsatte loft for den højeste samlede undervisningstid.

 

Drøftet på skolebestyrelsens møde d. 25. september 2018

Princippet revideret og vedtaget d. 29. oktober 2018