MENU
Aula_close Layer 1

Princip for forældreansvar og skolehjemsamarbejde

Princip for forældreansvar samt samarbejdet mellem skole og hjem

Formål

 • Forældrenes deltagelse i barnets skolegang skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.
 • Forældrenes deltagelse i skolens liv skal styrke opbakningen til skolen og fællesskabet i barnets klasse.

 

Mål

 • Alle forældre er bevidste om, at deres engagement i deres barns skolegang er vigtig for barnets læring og trivsel.
 • Sociale og faglige arrangementer på skolen giver forældrene et indblik i deres barns hverdag på skolen.
 • Sociale og faglige arrangementer på skolen medvirker til at fremme såvel elev- som forældrefællesskaber i klassen
 • At præcisere, hvordan man som forældre skal forholde sig, hvis man undtagelsesvis beder om, at ens barn kan holde fri fra skole på skoledage

 

Det forventes at forældrene på Hans Rømer Skolen

 • tilstræber at støtte deres barns læring og trivsel i videst muligt omfang i såvel skolen som i hjemmet.
 • møder op til forældremøder, skole-hjemsamtaler og bakker op om sociale arrangementer for deres barn
 • som udgangspunkt sørger for, at deres barn møder undervisningsparat i skolen. Herunder at forældrene signalerer, at skolen er vigtig, samt at barnet er velforberedt og respekterer skolens regler og almindelige normer for god opførsel.
 • i videst muligt omfang sikrer, at barnet møder i skole. Sker det, at man som forældre ønsker sit barn fri fra skole, kontaktes kontaktvoksen ved fravær på 1 – 5 dage. Ved ønske om fravær herudover kontaktes relevante leder (leder af indskoling/SFO, mellemtrin eller overbygningen)

 

Forældreråd

Det anbefales, at der oprettes forældreråd på alle årgange og/ eller klasser. Teamet sikrer, at valg til forældreråd er på dagsordenen ved første forældremøde.

Forældrerådets primære opgave er at tage initiativ til gennemførelse af sociale arrangementer for børn og/eller forældre. Derudover er forældrerådet velkommen til at give input til skolens eller årgangens arbejde.

Samarbejdet mellem skole og hjem i øvrigt                                                 

 

Hvert skoleår gennemfører skolen

 • Forældremøder (minimum to), som planlægges i samarbejde med forældrerådet (skolen tager initiativ til kontakt). Første forældremøde afvikles i perioden august/september, gerne inviteret med 14 dages frist.
 • Individuelle skole-hjem-samtaler (alle elever minimum én gang af 20 minutters varighed, skolen tilbyder yderligere mulighed for sh-samtale nummer 2, også af 20 minutters varighed), hvor forældrene orienteres om elevens udbytte af undervisningen og elevens trivsel samt inddrages i de tiltag der sættes i værk for at opnå målene.
 • Forældrearrangementer på klasse-/årgangs- og/eller skoleniveau

 

Den løbende dialog og kommunikation mellem skole og hjem via bl.a. AULA er afgørende for et godt skoleforløb. Se desuden skolens kommunikationspolitik.

 

Drøftet på skolebestyrelsens møde d. 23. april 2019

Princippet drøftet og vedtaget d. 20. juni 2019

Drøftet på skolebestyrelsesmøde d. 17. sept. 2019