MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

Handleplan ved digital mobning

 • Digital mobning skal behandles som mobning, dvs. der er pligt til at indberette til ledelsen og ledelsen har pligt til at lave handlingsplan senest efter 10 dage eller straks at lave midlertidige tiltag.
 • Digitale beviser skal sikres, f.eks. ved udskrift, screendump eller download.
 • Alle undervisere skal gøre alle elever klar over at digital mobning også når den foregår uden for skoletid er uacceptabelt og vil blive behandlet som mobning i skolen.
 • Alle klasser skal drøfte regler for god net-etikette, sikker chat og god omgangstone på nettet.

 

Generelt om handlingsplan ved mobning:

Handlingsplan skal udarbejdes, når

 • Ledelsen konstaterer at der er problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning

 • Ledelsen eller forældremyndighedsindehaveren anser det som nødvendigt som følge af elevens bekymrende tilstand eller adfærd, herunder sygdom, fravær pga det psykiske undervisningsmiljø som i form af mobning eller lignende.

 

Handlingsplanen er et dokument, der skal indeholde

 • Kort beskrivelse af den givne problemstilling
 • Beskrivelse af hvordan problemstillingen tænkes løst
 • Hvilke handlinger og tiltag, der vurderes at være nødvendige for at løse problemerne
 • En plan for opfølgning

 

Handlingsplansrelaterede tiltag:

Handlingsplansrelaterede tiltag kan være:

 • Indsættelse af ekstra lærer/pædagog/resurseperson.
 • Indsættelse af ekstra tilsyn med eleverne (”gårdvagt”)
 • Lade de relevante klasser udarbejde egne principper for trivsel, adfærd og godt kammeratskab.
 • Igangsættelse af fællesskabsskabende aktiviteter i klassen.
 • Inddragelse af skole-hjem-rådgiver
 • Inddragelse af SSP
 • Underretning til de sociale myndigheder
 • Politianmeldelse

 

Strakshandlepligt

Hvor mobningen er af en sådan karakter, at der kræver en hurtig handling har skoleledelsen en strakshandlepligt. Strakshandlepligten omfatter pligten til at iværksætte midlertidige foranstaltninger.

 

Midlertidige foranstaltninger

Midlertidige foranstaltninger kan være

 • Tilbyde berørte elever psykologhjælp efter samtale med dem
 • Tilbyde et rum for dialog mellem de berørte elever
 • Konfliktmægling med psykolog
 • Midlertidig flytning af en elev til en anden klasse
 • Foranstaltninger efter bekendtgørelse til fremme af god orden i skolen
 • Inddragelse af skole-hjem-rådgiver
 • Inddragelse af SSP
 • Underretning til de sociale myndigheder
 • Politianmeldelse

 

Pædagogiske tiltag:

Pædagogiske skridt kan være:

 • Trivselsfremmende foranstaltninger (alternativ undervisning, kompetencefremmende undervisning, Klasse-Udviklings-Programmet)
 • Systematisering og intensivering af elevrådsarbejdet og klassens tid.
 • Tillidsskabende øvelser
 • Gruppearbejde
 • Rundkredssamtaler
 • Adoptivordninger, makkerordninger
 • Klasselogbog / Fast ugentlig evaluering
 • Spørgeskemaundersøgelser
 • Ekstra forældremøder
 • Sociale forældre/elev/lærer arrangementer
 • Legepatrulje
 • Øget og skærpet tilsyn

 

Sanktioner

I de tilfælde, hvor mobning fortsætter trods alvorssamtale, kan skolelederen iværksætte sanktioner efter cirkulæret:

 • Midlertidig placering på andet klassetrin
 • Hjemsendelse i op til én uge
 • Flytning til anden klasse
 • Flytning til anden skole eller andet undervisningstilbud.

 

Hvor mobning er særlig grov kan det medføre politianmeldelse.

 

Om underretning af de sociale myndigheder og/eller politianmeldelse

Indberetning til de social myndigheder sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, der pålægger skolens ansatte særlige pligter. Der skal ske underretning når der er

 • Vold eller seksuelle overgreb på børn.
 • Alvorlig bekymring for trivsel, udvikling eller læring

Kommunens børnelineal angiver retningslinjer for hvornår underretning finder sted samt hvilke tiltag, der skal foretages inden underretning.

 

Politianmeldelse overvejes når

 • Handlingen er af en karakter, der vurderes at kunne føre til en sigtelse for et strafbart forhold
 • Handlingen er foretaget med en hensigt, foruretteren i kraft af sin alder og modenhed bør vide er forkert.

 

Klageadgang:

En elev eller hans/hendes forældre kan klage over den myndighed, bestyrelse eller person, der har fastsat antimobbestrategien. Klagen skal være begrundet.

 • Skolelederen skal vejlede forældre og elev i klageproceduren.
 •  Eleven skal inddrages i egen klagesag.
 • Klagen indgives til skolen, som videresender denne samt en redegørelse for processen til skolechefen.

 • Skolechefen vurderer om der er grundlag for, at give klager helt eller delvist medhold.

 • Får klager ikke fuldt ud medhold sender skolechefen klagen og begrundelsen for afgørelsen og vurderingen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø(DCUM)

 • Formanden for Børne- og Skoleudvalget orienteres

 • DCUM’s daglige leder træffer afgørelse i klagesager