MENU
Aula_close Layer 1

Arbejdets fordeling

Princip for arbejdets fordeling mellem det pædagogisk, undervisende personale samt planlægningen af et skoleår

Formål

 • Sikre højst mulig læring og trivsel blandt eleverne
 • Sikre et fagligt og socialt udviklende miljø for det pædagogiske personale

Overordnet mål

 • Al fagopdelt undervisning varetages så vidt muligt af lærere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i.
 • Det tilstræbes, at der er en højt kvalificeret varetagelse af de opgaver, der ligger ud over den fagopdelte undervisning, fx læsevejledning, understøttende undervisning, samarbejde med eksterne parter, mv.
 • At der arbejdes i årgangs-/afdelingsteam. Disse sammensættes så vidt muligt mangfoldigt med hensyn til eksempelvis anciennitet, alder, køn og etnicitet.
 • I fordeling af arbejdsopgaver skal der så vidt muligt lægges vægt på vurderinger af opgavens indhold og omfang, medarbejderens erfaring og kompetence samt klassens sammensætning

For årgangs- og/eller afdelingsteamsamarbejdet er målet:

 • At udvikle en sammenhængende skoledag herunder at styrke fagligheden, variationen i undervisningen og kvaliteten i arbejdet med børn
 • At styrke og udvikle teamsamarbejdet og den fælles forberedelse
 • At styrke den enkelte medarbejders professionelle udvikling og kompetencer

 

Der arbejdes med fleksibel planlægning, hvor målet er:

 • At eleverne bliver så dygtige, de kan. Derfor tilstræbes det at være pædagogikken og ikke skemaet, det styrer muligheden for elevernes læring.
 • Midlet er blandt andet at have fleksibel planlægning for derved i videst muligt omfang at give eleverne de bedste muligheder for sammenhæng, differentiering og fordybelse, så læringen bliver så optimal som muligt. 

I praksis betyder det, at der for at understøtte elevernes læring:

 • Udarbejdes læringsforløb i samarbejde mellem underviserne
 • Planlægges tværfaglige perioder og projekter
 • Sikres at eleverne i de forskellige fag indfrier læringsmålene
 • sikres, at det ved personalets planlagte fravær er teamets øvrige lærere, der underviser, så eleverne får undervisning i andre af fagene, alternativt undervises af kendt voksen, så tilfældig vikar undgås.

Der gælder flg. tidsplan for skoleårets opgavefordeling og dermed også planlægning

I løbet af skoleåret

Ved behov dialog mellem leder/medarbejder om blandt andet opgavefordelingen

Sensommeren

Opfølgende samtale mellem leder/medarbejder omkr. medarbejderens opgaver

Efterår-vinter

MUS-samtaler

Januar/februar

Revidering af princippet for arbejdets fordeling samt planlægningen af skoleåret

Forår- forsommer

Samtale mellem leder/medarbejder omkring medarbejderens opgaver

 

Medarbejderne inddrages i planlægningen af skoleåret

 

Ledelsen fastlægger placering i årgangsteam ud fra hensyn til den overordnede opgavevaretagelse. Kan medarbejderes evt. præference eller ønske imødekommes, tages der også gerne hensyn hertil

Ledelsen udarbejder 1. udkast til en opgavefordeling. Udkastet drøftes mellem leder/årgangsteam, årgangsteamet kvalificerer, ledelsen er i dialog med den enkelte medarbejder

Ud fra dialogen mellem ledelse/årgangsteam/den enkelte, fastlægger ledelsen opgavefordelingen.

Ledelse / medarbejder gennemgår sammen den enkeltes opgaver, herunder undervisningsopgaver, andre opgaver m.m. således at forventninger til opgaveløsningen for den enkelte er overskuelige og forståelige

Drøftet på skolebestyrelsens møde d. 14. januar 2019

Princippet drøftes og vedtages d. 11. februar 2019