MENU
Aula_close Layer 1

IT-dannelse

Princip for IT-dannelse, herunder brug af IT-udstyr

Formål

Eleverne skal rustes til at være demokratiske samfundsborgere i et teknologisk videnssamfund. Den globale

verden fordrer kritisk og etisk forståelse for kommunikation og ”færden” i den teknologiske verden. Det er

essentielt, at eleverne deltager og tager medansvar som kritiske forbrugere i en digital hverdag.

På Hans Rømer Skolen ønsker vi en tidssvarende IT-kultur, som vægter et højt læringsudbytte hos alle samtidig med at vi sikrer det gode, sociale fællesskab, hvor dialogen og samværet børnene imellem prioriteres.

 Særligt i forhold til mobiltelefoner

Vi ønsker at skabe en fælles opmærksomhed på brugen af mobiltelefoner for at skabe en forandring og gøre alle bevidste om bl.a. god mobiletik, der understøtter skolens opgave – læring og trivsel, herunder samværet i skolens fællesskab. Mobiltelefoner samt andet IT-udstyr kan ved uhensigtsmæssig brug flytte fokus fra opmærksomheden på undervisningen og det at indgå i et socialt fællesskab.

Mål

Det bærende princip for brug af medier er at skabe rammer, der dels understøtter elevernes læring og tilgang til IT-teknologien samt skabe klare retningslinjer for børn, forældre og personale. Målet hermed er derfor, at alle tydeligt kender grænsen for god skik og acceptabel adfærd på IT-området.

Udmøntning - generelt

Skolen indtænker anvendelsen af IT i undervisningen på linje med øvrige hjælpemidler og værktøjer. Skolen arbejder for, at anvendelsen af teknologien i undervisningen følges op af relevant vejledning i korrekt og hensigtsmæssig IT-adfærd.

Indskolingen samt mellemtrinnet anvender de af kommunen udleverede ipads. Overbygningen anvender bærbare pc-ere, også stillet til rådighed af Bornholms Regionskommune. 

 • Eleverne skal lære at bruge IT-udstyr som arbejdsredskab i undervisningstiden
 • Der skal være fokus på en kritisk brug af IT-udstyr i skoletiden
 • Det skal være tydeligt for eleverne, hvornår og hvordan IT-udstyret kan bruges både i pauserne og i undervisningen
 • Brug af IT-udstyr skal ske i respekt for fællesskabet og nærværet med omgivelserne
 • Eleverne skal udfordres på ikke altid at være online, og de skal træne impulskontrol og behovsudsættelse

 

Særligt i forhold til brugen af mobiler - generelt

 • Mobiltelefoner medbringes som alle andre personlige ting på eget ansvar
 • De voksne afgør, hvornår mobiltelefonerne skal tages frem, hvordan de bruges, og hvornår de skal pakkes væk (det er med andre ord de voksne, der bestemmer over brugen af mobiler i skoletiden)
 • Hvis de voksne skønner, at anvisningerne for brug af mobiler ikke følges, kan mobilen inddrages, den udleveres igen efter skoledagens ophør. Ved gentagne inddragelser vil mobilen blive afleveret på kontoret, hvor den kan afhentes af forældre.

 

Udmøntning

 Særligt i forhold til brugen af mobiler for indskolingen

 • Telefonen ligger i tasken hele dagen – også i pausen, telefonen er slukket

 

Særligt i forhold til brugen af mobiler på mellemtrinnet

 • Telefonen ligger i tasken (flymode), telefonen kan være fremme i 10-pausen, så evt. aftaler efter skole kan laves. Efter brug i 10-pausen skal telefonen lægges i tasken igen, inden undervisningen går i gang
 • På de voksnes opfordring kan telefonerne bruges i undervisningen
 • Skal man bruge sin telefon i skoletiden udover 10-pausen, aftales det med en voksen

 

Særligt i forhold til brugen af mobiler i overbygningen

 • Telefonen ligger i tasken (flymode), når der er undervisning (fra ”ring-ind til ring-ud”)
 • På de voksnes opfordring kan telefonerne bruges i undervisningen
 • Der skal laves klasseregler om evt. mulighed for at bruge mobiler i pauserne.
   

For elever med særlige behov (alle klassetrin), kan der laves specialaftale, som afviger fra ovenstående. Aftalen, som er skriftlig, laves mellem elevens kontaktperson og hjemmet, kopi heraf afleveres på skolens kontor.

Den enkelte elev (mobiler, andre devices)

 • Tager kun foto/laver optagelser af andre efter at have fået lov
 • Deler kun videoer/billeder af andre efter at have fået lov
 • Skriver eller opdaterer ikke på de sociale medier, når du er vred (få i stedet hjælp til at løse konflikter)
 • Ringer/smser ikke hjem ved konflikter – tal i stedet med en voksen på skolen og få hjælp. Kontakt til forældre skal ske i samarbejde med en voksen

                                                                                                                 

Princippet er gældende fra d. 1. august 2019.

Drøftet på skolebestyrelsens møde d. 19. marts 2019

Princippet drøftes og vedtages d. 23. april 2019