MENU
Aula_close Layer 1

Vikardækning

Princip for vikardækning

Formål

Alle elever skal blive så dygtige, de kan. Derfor tilstræber skolen et højt fagligt niveau i undervisningen også ved kendt fravær samt alm. vikardækning.

Mål

At elevernes undervisning også ved undervisers fravær foregår så kvalificeret og sammenhængende, som muligt.

Dækning af fravær

Planlagt (på forhånd kendt) fravær dækkes så vidt muligt af det enkelte årgangsteam for at give eleverne en oplevelse af sammenhæng i hverdagen og færre skift ved at det er kendte voksne, der varetager undervisningen i klassen.

Derfor vil eleverne kunne opleve, at det byttes om på fag, og at det til tider er en skole- eller støttepædagog fra teamet, der varetager undervisningen. Dette sker, når det vurderes at være bedst både for klassen og også den enkelte elev, der modtager støtte.

Ved andet, akutopstået og dermed ikke-kendt fravær (sygdom, barn syg m.v.) er der tilknyttet et vikarkorps til skolen, der forestår undervisningen. Der, hvor skolen gør brug af vikarkorpset, er det hensigten, at årgangsteamet bistår vikaren som guide, således at et planlagt undervisningsforløb kan gennemføres i videst muligt omfang. Det tilstræbes derudover, at den enkelte underviser i et givent fag, i en given klasse altid har fagligt materiale til rådighed, så vikaren altid har noget at ”falde tilbage på”.

Det er ledelsens opgave at tilse, at de gennemførte undervisningsaktiviteter indfrier formålet med undervisningsopgaven, og anvendelsen af vikar skal følges nøje.

Ved længerevarende fravær læses timerne som udgangspunkt af den samme vikar.

Tilsyn

Når der ikke kan findes kvalificeret afløsning (fx i specifikke fag som fysik/kemi, tysk m.v.), kan der i overbygningen forekomme tilsyn ved voksen, der eksempelvis underviser i naboklassen.

Tilsyn kan i ganske særlige tilfælde forekomme på mellemtrinnet. Der forekommer ikke timer med tilsyn i indskolingen.

Generelt

Eleverne skal jv. folkeskolereformen modtage et lovpligtigt antal timer hvert skoleår. Alle planlagte undervisningstimer dækkes derfor som udgangspunkt.

Skolen planlægger med dette antal timer fra skoleårets begyndelse. Timer kan i løbet af året blive omlagt i forbindelse med temadage, ekskursioner m.m. Elever og forældre kan derfor forvente, at skemaet for afvikling af elevernes timetal ændres undervejs i løbet af skoleåret. Også med kort varsel. Elever og forældre orienteres så vidt muligt om de ændringer, der er planlagt på forhånd. Det er primært teamets opgave at orientere herom.

Hver morgen lægges en plan for dagens ændringer ud til orientering på AULA for elever, forældre og personale. Dette ansvar ligger hos skolens ledelse.

 

Princippet revideret og vedtaget d. 17. september 2019